TÜRKİYE BEYİN TÜMÖRÜ HASTA VE YAKINLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Taslak
Son Değişiklik Tarihi
24 Mart 2011
Kuruluş Hükümleri

KURULUŞ

Madde 1 :

Derneğin adı « TÜRKİYE BEYİN TÜMÖRÜ HASTA VE YAKINLARI DERNEĞİ » ‘dir. Dernek bu tüzüğün aşağıdaki maddelerinde de kısaca « TBTHYD » veya « Dernek » olarak anılacaktır.

MERKEZ

Madde 2 :

 1. Derneğin merkezi « İstanbul »’dur.
 2. Derneğin adresi « İstanbul » dur.
 3. Derneğin şubesi yoktur.

AMAÇ VE HİZMET KONULARI

Madde 3 :

3.1 Derneğin amacı; Türkiye çapında tüm beyin tümörü hasta ve hasta yakınlarının hastalık ve tedavileri hakkında bilinçlendirmek, hastalık ve tedavi sırasında ve sonrasındaki sorunlarını çözmek

3.2 Hasta çıkarlarını gözetmek,hasta haklarını çeşitli platformlarda savunmak

3.3 Hastaların en son ve en doğru tedavilere ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile projeler oluşturmak

3.4 Hasta ve hasta yakınlarına destek sağlamak

ÇALIŞMA BİÇİMİ VE ÇALIŞMA ALANLARI :

Madde 4 :

4.1 Hastaların bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri ve hastalar arasında dayanışmayı sağlayacak platformlar oluşturmak ve toplantılar düzenlenmesi

4.2 Hastalar ve yakınları için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi

4.3 Konusunda uzman kişi ve kuruluşların yanı sıra,dernek üyeleri ve diğer gönüllü üyeler vasıtası ile, hasta ve yakınları ile ilgilenilmesi,yol gösterilmesi,sorularının cevaplanması,sorunlarına çözüm aranması

4.4 Beyin tümörü ve tedavileri hakkında halkın doğru şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması, bu konuda medya kuruluşlarındaki yayınların takibi

4.5 Yurtdışından sürekli olarak bilgi akışının sağlanması

4.6. Yurtdışından gerektiğinde ilaç, gereç ve uzman sağlanması

4.7. Yurtdışı tedavilerinin organize edilmesi

4.8 Yurtiçinde klinik deneylerin yapılmasını ve koordinasyonunu sağlamak

4.9 Hasta çıkarlarını çeşitli platformlarda temsil etmek ve korumak

4.10 Bu çalışmaların yapılması için kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlamak

4.11 Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak bir iç yönetmelik ile belirlenir.

4.12 Dernek ve çalışmaları hakkında açıklama yapma yetkisi sadece Yönetim Kurulunun belirleyeceği Dernek Sözcülerine aittir. Dernek Sözcüleri müştereken veya münferiden yazılı veya görsel basına açıklamada bulunabilirler. Derneğin diğer üyelerinin yapacakları yazılı/sözlü açıklamalardan derneğin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Aksi halde, tüm hukuki sorumluluk açıklamayı yapan üyeye ait olduğu gibi, dernekten kesin ihraç sebebidir.

4.13 Dernek, çalışma alanları doğrultusunda; dernek çalışmalarına katılabilecek kişileri saptar; bilgi bankası oluşturmak için gerekli alt yapıyı oluşturur; eğitim verir; ilgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapar; dernek dışındaki özel ve tüzel kişilere de araştırma yaptırır.

Konferans, panel, seminer, sempozyum düzenler; sergi açar, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır; dernek amaç ve hizmet konularında yurtiçi ve yurtdışından kredi ve sponsor temin eder.

4.14 Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak yurt çapında kamu kuruluşları (Başbakanlık ve bağlı kuruluşları, bakanlık teşkilatları, valilikler, kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri, polis ve jandarma karakolları, üniversite, fakülte, akademi, yüksek okullar, devlet ve özel hastane ve dispanserler ve diğer tüm kamu kuruluşları) ile kamu kurumları haricindeki gerçek kişi veya tüzel kuruluşlar ile (test laboratuarları, muayenehaneler, klinikler, vakıflar, dernekler ile diğer sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar) görüşme, danışma yapıp, ilişki kurar, eşgüdüm sağlar ve koordineli hareket eder.

Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uygun kurum ve kuruluşlar ile de görüşme, dayanışma yapıp,  ilişki kurup eşgüdüm sağlar ve koordineli hareket eder.

4.15 Dernek bu konularda kar ve spekülasyon amacı olmaksızın, amacı için her türlü taşınır (gemi dahil) ve taşınmaz mal ve cihazları satın alır, kiralar, kiraya verir.

4.16 Taşınır ve taşınmaz mallar hakkında her türlü hukuki tasarrufta bulunur

4.17 Taşınır mallar,cihazlar kapsamında :

●      Hastalara birinci elden ulaşılabilmesi için gerekli tüm ulaşım araçlarının temini.

●      Hastaların daha uygun fiyatlar ile testlerinin yapılabilmesi için gerekli tüm cihazların temini.

●      Hastaların tedavilere daha kolay ve daha ucuza ulaşmasını sağlamak üzere gerekli cihazların temini.

●      Hasta ve yakınlarının faydalanabilecekleri bilgi bankasının oluşturulabilmesi için gerekli tüm cihazların temini.

●      Hastaların acil durumlarda tedavi merkezlerine ulaştırılması için gerekli tüm ulaşım araçların temini.

4.18 Taşınmaz mallar ile ilgili tasarruflar kapsamında :

●      Konutu ile amaç ve hizmet konuları için sahip olduğu taşınmaz malları üzerinde her türlü hakları koydurabilir,işletebilir ve her türlü inşaatı yapar ve/veya yaptırabilir.

●      Test laboratuvarları kurar.

●      Tedavi merkezleri kurar.

●      Hasta ve yakınları danışma merkezleri kurar.

●      Hasta ve yakınları için rehabilitasyon ve dinlenme merkezleri kurar.

●      Amaç ve hizmetleri doğrultusunda kullanmak üzere arazi satın alır.

4.19 Ülkerinin çeşitli bölgelerinde danışma merkezleri kurar, bu merkezler arasında iletişimi sağlamak üzere gerekli cihazları tesis eder, dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulmuş olan konusu ile ilgili kuruluşlar ile iletişim ağları kurar.

4.20 Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler,vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar ve/veya anılan kuruluşlar ile iş birliğinde bulunur.

●      Yardım Toplama Yasası ve tüzük hükümleri uyarınca yardım ve bağış alıp verir;koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul eder.

4.21 Amacın gerçekleştirilmesi için diğer her türlü yasal çalışmaları yapar

DERNEK AMBLEMİ

Madde 5

Derneğin amblemi ,yönetim kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem valilik katında yapılır.

Dernek amblemi,yönetim kurulunun kararı olmadan,üyeler dışında kimseye dağıtılamaz,satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 6

Derneğe üye olmanın koşulları aşağıda gösterilmiştir.

6.1 (18) yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanmaya yeterli olmak.

6.2 Beyin tümörü hastası veya yakını olmak.

6.4 Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca,derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarla aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar,dernek ödentilerini ödemem dışında,diğer nedenler ile dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

ÜYELİK TÜRLERİ

Madde 7

7.1 Üyelik türleri; asil üyelik ,onur üyeliği ve fahri üyeliktir.

7.2 Asil üye, medeni hakları kullanma hakkına sahip, Dernekler Yasası 16.maddesindeki kısıtlamaya tabi olmayan ,18 yaşını bitirmiş [a]ve dernek tüzüğünü benimsemiş ve dernek tarafından belirlenen üyelik aidatını ödemiş kişilerdir.

7.3 Onur üyesi, asil üyelik koşullarını taşıyan ve Yönetim Kurulunca önerilmekle Genel Kurul tarafından üye olmasında derneğe destek verecek kişilerdir. Beyin tümörü hastalarının yararına çalışan kişi ve kurumlar onur üyesi sayılırlar.

7.4 Fahri üye, derneğe bağışta bulunan kişi ve kurumlar fahri üye sayılırlar.

ÜYE OLMA

Madde 8

8.1 Asil üyelik koşullarını taşıyan ve derneğin amaçları doğrultusunda çalışacak kişiler asil üye olabilir.

8.2 En az iki asil üyenin önermesi ve Yönetim kurulunca üye kabul etmek için yetkilendirilen iki asil üyenin onayı ile  üye olunur.

8.3 Onur üyeleri üye kabul etmek için yetkilendirilen iki asil üyenin onayı ile olur.
8.4 Fahri üyeler Genel Kurul kararı ile olur
8.5  Üyeliğe kabul yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.İsteğin reddi halinde gerekçe gösterme yükümlülüğü bulunmamaktadır.Üyelere,dernekte üstlendiği göreve göre üyelik kartı verilir.
8.6 Yabancıların üye olabilmeleri için ayrıca ikamet hakkı sahibi olduğunu belgelemesi zorunludur. Onur üyeliği ve Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

ÜYELİK HAKLARI

Madde 9

Aşağıdaki metin de aksi belirtilmedikçe üye kelimesi derneğin asil üyeleri ifade etmek için kullanılmıştır.

Dernek üyeleri derneğin verdiği her türlü hizmetten faydalanma hakkına sahiptir.  Üyelerin yakınları da üyenin talebi ve yönetim kurulunun onayı ile dernek hizmetlerinden faydalanabilir.

9.1 Her üye dernek çalışmalarına katılma ve katkıda bulunma hakkına sahiptir.

9.2 Her üye dernek çalışmaları hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

9.3 Her üye dernek Genel Kurul da oy kullanma hakkına sahiptir.  Oy hakkı şahsa mahsustur ve devredilemez. Her üye en fazla 1 oy kullanabilir.

9.4 Her üye yönetim kurulu üyeliğine aday olma hakkına sahiptir.

9.5 Üyeler, hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit haklara sahiptir.

9.6 Her üye dilediği zaman üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 10

10.1 Dernek üyeleri tek taraflı olarak herhangi bir anda üyeliklerini sonlandırabilirler. Üyelikten çıkma, Yönetim Kuruluna verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile gerçekleşir. Dernek üyeliğinden çıkma şayet üyenin üzerinde derneğe ait herhangi bir görev ve sorumluluk yok ise hemen işleme konulur. Aksi takdirde görev ve sorumluluk tamamlanıp veya devredilinceye kadar en az 1 ay süre ile devam eder.

10.2 Çıkan üyenin,dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 11
Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile :

11.1. Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler
Derneğin amaç ve çıkarlarına zarar verici faaliyetlerde bulunanlar

11.2  Dernek haklarını veya dernek kaynaklarını dernek tarafından belirlenen amaçlar haricinde kullananlar

11.3 Dernekler Yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler

11.4 Üyelik başvurusu sırasında doğru beyanda bulunmayanlar

11.5 Yukarıda (4.9) maddesinde belirtildiği üzere dernek adına yetkisi olmadan yazılı ve/veya sözlü basına açıklamada bulunanlar

11.6 Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevleri yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

(11.3) maddesi uyarınca üyelikten çıkarılanlar,çıkarılma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler

11.7 Yönetim kurulunca belirlenen üyelik aidatını en fazla 1 yıl içinde ödemeyenler.

Derneğin Organları

Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı

Madde 10. Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulunca belirlenen yer ve tarih ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden günü saati yeri yazıyla veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda toplantı yeter sayısı bulunamaz ise ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirlenir.

Toplantı herhangi bir nedenle ertelenir veya iptal edilirse bu durum üyelere duyurulur.

Bu sebeplerden dolayı gerçekleştirilmesi planlanan ikinci bir toplantı en az 1 hafta sonra, en fazla 2 ay için de yapılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 13. Genel kurul toplantıları yönetim kurulunun tespit edeceği yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 14. Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerinin en az yarısının katılımı ile toplanır.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 15. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile üye olmayanlar oy kullanamaz.  

Madde 16. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa bu durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile 2 yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanının sorumluluğundadır. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlanır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular.

Madde 17. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 18. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

18.1 Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

18.2 Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

18.3 Çalışma dönemi Yönetim [k]ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek,

18.4 Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gider çizelgelerine, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.

18.5 Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak

18.6 Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

18.7 Yönetim kuruluna yönetmelik hazırlayarak uygulamak üzere yetki vermek

18.8 Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim kuruluna yetki vermek,

18.9 Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, Yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması, kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

18.10 Derneğin amacının gerçekleşmesi için alınacak tedbirler hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

18.11 Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

18.12 Yasalarda ya da Dernek ana tüzüğünde Genel Kurul`da yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 19.

Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Oylamanın gizli mi yoksa açık mı yapılacağı genel kurulca salt çoğunlukla belirlenir.

Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba konulması ile toplanır. Oylamanın bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sayılır. Açık oylamada ise genel kurul başkanın belirteceği yöntem uygulanır. Karar yeter sayısına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Surette Seçileceği, Asıl ve Yedek Üye Sayısı

Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde 20. Yönetim kurulu 7 asil 6 yedek üye olarak genel kurulca[s] gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile düşerse, yönetim kurulunun üye sayısı yedek üyelerden tamamlanır. Yönetim kurulunu tamamlayacak üye kalmaması halinde Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme tarafından bir ay içinde üyeler genel kurul toplantısına çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi Genel Kurulu bir ay içinde toplamakta görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev Yetkileri

Madde 21. Yönetim Kurulunun görev yetkileri aşağıda sıralanmıştır;

 1. Yönetim kurulu derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi yapmak ve genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili olarak yönetmelikler hazırlamak bu yönetmelikleri genel kurulun oyuna sunmak
 4. Yönetmelik hazırlayarak uygulamaya koymak,
 5. Genel Kurul tarafından verilmiş yetkiyle taşınmaz mal satın almak derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa etmek, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 6. Kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
 7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak,
 9. Derneğe üye alınmasın veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

10.  İlaç alanında sivil toplum kuruluşları dahil her kesimde konu ile ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve hasta haklarının korunması ile ilgili her düzeyde girişimlerde ve çalışmalarda bulunmak,

11.  Kanun ve tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak

Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü

Madde 22. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanılır. Bu toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üye bu görevinden çekilmiş sayılır ve yerine yedek üyeler arasında, aldıkları oy sayısına göre çağrı yapılır. Yönetim kurulunda kararlar yönetim kurulu sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olduğu takdirde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

Denetleme Kurulu Teşkili

Madde 23. Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek olmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu Görevleri

Madde 24. Denetleme Kurulunun görev yetkileri aşağıda sıralanmıştır;

 1. En geç on iki ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini, yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetleme
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak
 3. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak

Denetim Kurulunun Çalışma Usulü

Madde 25. Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği defter hesap ve kayıtları mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 26. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 27. Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında genel kurul izni ile ileriye yönelik borçlanabilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 28. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim kurulu başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikamet adresleri bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine verilir.

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

Madde 29. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulunca belirlenir.

Derneğin Gelirleri

Madde 30. Derneğin gelirleri aşağıda sayılmıştır.

 1. Asli üyelerden sağlanan aidatlar.
 2. Kendi isteği ile derneğe başvurarak yapılan bağışlar ve ayni yardımlar,
 3. Makbuzla, belirli yerlerde kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama hallerinden 2860 sayılı Yardım Toplama kanunu hükümlerine uyulur.
 4. Dernekçe yapılan yayınlar, eğitim programları, sosyal programlar,bilimsel kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Diğer gelirler.

Defter ve Kayıtlar Madde 31. Dernek kanun ve yönetmelikte belirlenen defter ve kayıtları tutar. Bu maddede sayılan defterin noter ve dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 32. Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 33. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.

Dernek Şubeleri

Şubelerin Kuruluşu

Madde 34. Dernek yurtiçinde ve dışında Merkez Genel Kurulunca gerekli görülen yerlerde şubeler açabilir. Bu amaçla Dernek Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en büyük amirliğine yazı ile başvurulur. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıyla dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 35. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şube Genel Kurul ve Görevleri

Madde 36. Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.

Madde 37. Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını 3 yılda bir olmak üzere Merkez Genel Kurulu olağan toplantısından en az 2 ay önce yapmak zorundadır. 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu ile 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler ve gerektiğinde denetler. Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır. Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar verir. Mevzuatta belirtilen diğer konulardaki görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 38. Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur bu üyeler 3 yıllık süreler için seçilir. Genel kurulu takip eden 30 gün içerisinde yönetim kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir. Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararları karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar şube genel kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar. Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uygun olarak çalışır. Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar yetkileri kullanır.

Şube Denetleme Kurulu ve Görevleri

Madde 39. Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları konusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri müesseseler veya eklentilerine girilmesi isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar yetkileri kullanır.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili

Madde 40. Şubeler dernek genel kurulunda doğal ve seçimlik delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şube genel kurullarında her 10 üye adına seçilecek bir delegede seçimlik delege olarak temsilen merkez genel kuruluna katılabilir.

Temsilcilik

Madde 41. Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilcilerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği yetkiler ile sınırlıdır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 42. Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler en az 1 hafta sonra ikinci toplantıya çağrılır.  İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Madde 43. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 44. Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığının, aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren Devlet veya Sivil Toplum Kurum veya Kuruluşlarından hangisi(leri)ne devredileceği yine Genel Kurul kararında belirtilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 45. Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunun bu kanunda bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun hükümleri uygulanır. 

 .

7 thoughts on “Türkiye Beyin Tümörü Hasta ve Yakınları Derneği Tüzüğü”

 1. çok güzel bir faaliyet oldu sizi zaten hep takip ediyordum ellerinize sağlık.ben bir beyin tümörü hastasıyım sizden düzenli bir şekilde faydalanmak bilgilendirilmek istiyorum rica etsem benide bilgilendirirmisiniz ben iki defa ameliyat oldum iyi huylu çıktı ikiside ama yinede bilgilendirilirmiyim malatya dan sevgiler saygılarımla

 2. bir beyin hastasi yakini olarak bu sayfayi sürekli takip ediyorum. yurt disinda kaliyorum, dernek faaliyetini cok gerekli buluyorum simdiye kadar böyle bir calismanin olmamasi büyük bir acik. Dernek yetkilileri ve yönetim kurucularini, dernegi heryönden daha cok desteklemek amacli tanismak dilegiyle selam ve saygilarimi sunarim

 3. sayin dernek yetkililerinden rica ediyorum faaliyete gecirmis oldugunuz bu dernegi kendi capimda desteklemek istiyorum lütfen nasil yardimci olabilecegime dair beni aydinlatirmisiniz?
  saygilarimla

 4. meraba hocam babam yaklasik 7 ay oldu amaliyat olali ama tekrar ureme yapti amaliyat onermediler isinda onermediler sadece haplarla duruyo kotu huylusu ne yapa biliriz says:

  lutfen cevap yazar misiniz

  1. meraba hocam babam yaklasik 7 ay oldu amaliyat olali ama tekrar ureme yapti amaliyat onermediler isinda onermediler sadece haplarla duruyo kotu huylusu ne yapa biliriz says:

   bende derneye katiliyom

 5. mrb ıyı gunler.. sevgılım beyın tomuru hastası.. amelıyat oldu ama benle gorusmek ıstemıyor hangı hastanede amelıyat oldugunu bıle bılemıyrm.. ulaşmak ıstıyorum ama herseyını degıstırmıs.. neyapabılırım bılımıyorum.. tomuru tekrardan ureme yaparsa amelıyat olunamaz.. demıs dr.. hocam sızce amelıyattan sonra bı sakatlık kalma durumu war mı tsk ederım.. ıyı gunler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *